Statystyki

 • Odwiedziło nas: 193479
 • Do końca roku: 216 dni
 • Do wakacji: 23 dni

Kalendarium

Środa, 2024-05-29

Imieniny: Benity, Maksymiliana

Standardy ochrony małoletnich

POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH

 

PRZED KRZYWDZENIEM W Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia w Łobzie

 

 

 

Preambuła:

Niniejszy dokument  stanowi zbiór zasad, które  pozwalają tworzyć W Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia w Łobzie bezpieczne i przyjazne dla wszystkich  uczniów środowisko.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka z poszanowaniem jego praw. Pracownicy szkoły traktują ucznia z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Każdy pracownik szkoły dba o prawidłowy rozwój dziecka. Pracownicy szkoły działają          w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych szkoły oraz swoich kompetencji.

 Chcemy zapewnić naszym uczniom warunki harmonijnego i bezpiecznego rozwoju,    w atmosferze akceptacji i szacunku.

Chcemy wyposażyć naszych uczniów i wychowanków w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na  zdrowe i bezpieczne życie, radzić sobie w trudnych ryzykownych sytuacjach , wyposażą rodziców naszych uczniów w wiedzę i umiejętności konieczne/potrzebne/służące ochronie dziecka

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy - Standardy ochrony małoletnich (od 15 lutego 2024) – Dz.U. z 2023, poz.1606
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich – Dz.U. z 2016, poz. 862 (ze zm. w 2023, poz. 1304
  i 1606)
 • Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 535) oraz Ustawa
  o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. – Dz.U. z  23 czerwca 2023, poz.1606
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” – Dz.U. z 2023, poz.1870

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

Celem POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH w  Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia w Łobzie

 1. jest:

 

1)   uwrażliwienie wszystkich pracowników, współpracowników (wolontariuszy, praktykantów, osoby z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne) rodziców, osób współpracujących z Prywatna Branżową Szkoła I Stopnia w Łobzie na wagę podejmowania działań zmierzających do ochrony dzieci przed krzywdzeniem;

 

 • wskazanie zakresów odpowiedzialności poszczególnych osób za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod opieką SZKOŁY;

 

 • podejmowanie adekwatnej interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci i/lub bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia i życia;

 

 • określenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i interwencyjnych mających na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa,

 

 1. Znajomość i praktyczne stosowanie POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH jest moralnym i zawodowym obowiązkiem wszystkich pracowników, i współpracowników SZKOŁY.

 

 1. SZKOŁA wprowadza STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH określenie                      w niniejszej POLITYCE.

 

 

 • 2

 

 1. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Szkoły jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

 

 1. Pracownik szkoły oraz praktykant, stażysta, wolontariusz w szkole traktują dziecko              z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Cały personel szkoły, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych SZKOŁY oraz swoich kompetencji.

 

 • 3

 

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 

 • POLITYCE – należy przez to rozumieć Politykę Ochrony Małoletnich w Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia w Łobzie

 

 • SZKOLE/PLACÓWCE – należy przez to rozumieć Prywatną Branżową Szkołę I Stopnia w Łobzie

 

 • 3) Pracodawcy – należy przez to rozumieć Prywatną Branżową Szkołę I Stopnia w Łobzie;

 

 • dziecku, uczniu, małoletnim – należy przez to rozumieć osobę która nie ukończyła 18 lat

 

 • nie zawarła związku małżeńskiego;

 

 • pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia w Łobzie, w tym wolontariuszy, praktykantów, osoby z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne;

 

 • nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia w Łobzie na podstawie umowy o pracę

 

 • wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia w Łobzie;

 

 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia w Łobzie

 

 

 • dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora i wicedyrektora Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia w Łobzie
 • radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ szkoły, w którego skład wchodzą

 

wszyscy pracownicy pedagogiczni Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia w Łobzie

 • radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Prywatnej Branżowej Szkoły w Łobzie

 

 • samorządzie uczniowskim – należy przez rozumieć samorząd uczniowski Prywatnej Branżowej Szkoły w Łobzie
 • krzywdzeniu – należy przez to rozumieć każde zamierzone lub niezamierzone działanie, lub zaniechanie działania jednostki, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, które naruszają równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłócają ich optymalny rozwój.

 

Wyróżnia się następujące formy krzywdzenia:

 

 • przemoc fizyczna wobec dziecka to przemoc, w wyniku której dziecko doznaje faktycznej fizycznej krzywdy lub jest nią potencjalnie zagrożone. Krzywda ta następuje w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony rodzica lub innej osoby odpowiedzialnej za dziecko, lub ze strony osoby, której dziecko ufa, bądź która ma nad nim władzę. Przemoc fizyczna wobec dziecka może być czynnością powtarzalną lub jednorazową,

 

 • przemoc psychiczna wobec dziecka to przewlekła, niefizyczna, szkodliwa interakcja pomiędzy dzieckiem a opiekunem, obejmująca zarówno działania, jak i zaniechania. Zaliczamy do niej m.in.: niedostępność emocjonalną, zaniedbywanie emocjonalne, relację z dzieckiem opartą na wrogości, obwinianiu, oczernianiu, odrzucaniu, nieodpowiednie rozwojowo lub niekonsekwentne interakcje z dzieckiem, niedostrzeganie lub nieuznawanie indywidualności dziecka i granic psychicznych pomiędzy opiekunem a dzieckiem.

 

 • wykorzystywanie seksualne dziecka to włączanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, władzy,

 

 • zaniedbywanie dziecka to chroniczne lub incydentalne niezaspokajanie jego podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych i/lub nierespektowanie jego podstawowych praw, powodujące zaburzenia jego zdrowia i/lub trudności w rozwoju. Do zaniedbywania dochodzi w relacji dziecka z osobą, która jest zobowiązana do opieki, wychowania, troski i ochrony dziecka

 

 • przemoc rówieśnicza może przybierać formy przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej z tym ż sprawca jest rówieśnik czyli osoba gdzie różnica wieku nie jest większa lub mniejsza niż 5 lat.

 

Rozdział 2

 

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci

 

 • 4

 

 1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.

 

 1. Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka określa załącznik nr 1 do niniejszej POLITYKI.

 

 1. Symptomy krzywdzenia dziecka określa załącznik nr 2 do niniejszej POLITYKI.

 

 

 • 5

 

 1. Znajomość czynników ryzyka i umiejętne ich rozpoznawanie umożliwiają:

 

 • identyfikowanie dzieci, które są bardziej narażone na krzywdzenie,

 

 • planowanie działań profilaktycznych wobec rodziny

 

 • przerwanie stosowania przemocy wobec dzieci.

 

 1. Wystąpienie jednego lub nielicznych czynników ryzyka nie jest jednoznacznym sygnałem, że w rodzinie dochodzi do krzywdzenia dziecka. Jeżeli jednak liczba czynników zwiększa się lub jeden z nich nasila się, należy podjąć wnikliwą obserwację dziecka i rodziny.

 

 1. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy SZKOŁY podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia (np. psychologicznej, materialnej) i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

 

 1. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

 

 1. W przypadku gdy do zidentyfikowania czynników ryzyka dochodzi przez wolontariusza, praktykanta, inną osobę dorosłą niebędąca pracownikiem należy poinformować o tym: DYREKTORA albo PEDEAGOGA, który na podstawie uzyskanych informacji będzie prowadził niezbędne czynności o których mowa w ust. 3.

 

 • 6

 

 1. Znajomość symptomów krzywdzenia dziecka i umiejętne ich rozpoznawanie umożliwia:

 

 • identyfikowanie dzieci, które są krzywdzone,

 

 • przerwanie stosowania przemocy wobec dzieci.

 

 1. W przypadku podjęcia przez pracownika SZKOŁY podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone należy zareagować zgodnie z odpowiednią procedurą interwencji wskazaną w niniejszej POLITYCE.

 

 

 

 

Rozdział 3

 

Zasady bezpiecznych relacji w Szkole

 

 • 7

 

 1. Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez pracowników jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

 

 1. Pracownik jest obowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnim.

 

 1. Reakcja, komunikat lub działanie pracownika wobec małoletniego są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych małoletnich.

 

 1. Pracownicy traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego godność i potrzeby.

 

 

 • 8

 

 1. Zasady bezpiecznych relacji pracownika z dzieckiem określa załącznik nr 3 do niniejszej

 

POLITYKI.

 

 1. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi określa załącznik nr 4 do niniejszej

 

POLITYKI.

 

 • 9

 

Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji pracownik – dziecko i dziecko– dziecko ustalone w SZKOLE.

 

 

 

Rozdział 4

 

Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników

 

 • 10

 

Rekrutacja pracowników SZKOŁY odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami,                    w szczególności Kartą Nauczyciela, ustawą o pracownikach samorządowych, Kodeksem pracy.

 

 

 • 11

 

Szkoła musi zadbać, aby osoby przez nią zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie oraz wolontariusze/praktykanci) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne.

 

 

 

 • 12

 

 1. Szkoła może prosić kandydata/kandydatkę do pracy o przedstawienie referencji od poprzedniego pracodawcy lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić.

 

 1. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/ kandydatki. Niepodanie takich danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę.

 

 

 • 13

 

1.  Przed zatrudnieniem NAUCZYCIELA pracodawca żąda:

 

1)

oświadczenia  o  posiadaniu  przez  niego  pełnej  zdolności  do  czynności

prawnych

 

i korzystaniu z praw publicznych;

 

2)

oświadczenia,  że  nie  toczy  się  przeciwko  niemu  postępowanie  karne

w  sprawie

 

o  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  postępowanie

 

dyscyplinarne;

 

 

 • informacji z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; Karta Nauczyciela nie wskazuje przy tym kiedy informacja ta powinna zostać pozyskana tj. na ile musi być aktualna. Sam dokument jest ważny na dzień jego sporządzenia (stwierdza stan na moment jego wydania). Nauczyciel nie musi przedkładać informacji o niekaralności wyłącznie w przypadku, gdy zostaje ponownie zatrudniony w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

 

 1. Dodatkowo, pracodawca sam musi pozyskać informację o niekaralności dyscyplinarnej nauczyciela, w tym celu przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych w trybie określonym w art. 85y ust. 1a Karty Nauczyciela.

 

 

 • 14

 

W przypadku zatrudnienia OSOBY NIEBĘDĄCEJ NAUCZYCIELEM do prowadzenia zajęć zgodnie z art. 15 Prawa oświatowego, pracodawca jest obowiązany pozyskać od niej:

 

 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego w celu potwierdzenia niekaralności za umyślne

 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku tej osoby nie ma zastosowania przepis zwalniający z konieczności przedłożenia zaświadczenia                              w przypadku ponownego zatrudnienia w tej samej placówce. Pracodawca wymaga aktualnego zaświadczenia każdorazowo przed nawiązaniem stosunku pracy.

 

 

 • 15

 

 1. Przed zatrudnieniem PRACOWNIKA NA STANOWISKU NIEPEDAGOGICZNYM, bez względu czy jest to stanowisko pomocnicze i obsługi czy urzędnicze, pracodawca wymaga oświadczenia o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 1. Dodatkowo, w przypadku pracowników mających zajmować stanowisko urzędnicze,          w tym kierownicze stanowisko urzędnicze pracodawca pozyskuje:

 

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzi. Oświadczenie pracownika powinno zawierać zwrot „świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”. Już zatrudniony pracownik na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć takie oświadczenie w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru. Niedochowanie tego terminu skutkuje ukaranie karą porządkową upomnienia lub nagany (art. 31 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

 1. Ustawa o pracownikach samorządowych, inaczej niż Karta Nauczyciela, nie nakłada obowiązku przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem stosunku pracy.

 

 1. Pracodawca ma jednak prawo samodzielnie wystąpić o informację o niekaralności kandydata do pracy do Krajowego Rejestru Karnego w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym

Rejestrze Karnym).

 

 

 • 16

 

 1. Przed nawiązaniem stosunku pracy z NAUCZYCIELEM, OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ NAUCZYCIELEM do prowadzenia zajęć zgodnie z art. 15 Prawa oświatowego lub przed dopuszczeniem do wykonywania czynności z małoletnimi w SZKOLE wolontariusza, praktykanta, inną osobę Szkoła jest obowiązana sprawdzić taką osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl.

 

 1. Także w przypadku pracowników niepedagogicznych konieczny jest obowiązek zweryfikowania kandydata do pracy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, ale tylko gdy zakres czynności wykonywanych przez pracownika niepedagogicznego obejmuje zadania wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja

 

2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich1 (np. w przypadku pomocy nauczyciela, opiekuna dzieci w trakcie przewozu z i do szkoły).

 

 1. Informacja zwrotna otrzymana z systemu teleinformatycznego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym powinna zostać wydrukowana i złożona do części A akt osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza / praktykanta / osoby pracującej na podstawie cywilnoprawnej.

 

To samo dotyczy Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw

wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej                       i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie

 

w Rejestrze. Przy czym w przypadku tego Rejestru wystarczy wydrukować stronę internetową, na której widnieje komunikat, że dana osoba nie figuruje w Rejestrze.

 

 1. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym SZKOŁA potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:

 

 • imię i nazwisko,

 

 • data urodzenia,

 

 • pesel,

 

 • nazwisko rodowe,

 

 • imię ojca,

 

 • imię matki.

 

 

 

21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością̨ na tle seksualnym i ochronie małoletnich: „1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, ciążą obowiązki określone w ust. 2-8.”

 

 

 • 17

 

 1. Przed nawiązaniem stosunku pracy z NAUCZYCIELEM, OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ NAUCZYCIELEM do prowadzenia zajęć zgodnie z art. 15 Prawa oświatowego lub przed dopuszczeniem do wykonywania czynności z małoletnimi w SZKOLE wolontariusza, praktykanta, inną osobę Szkoła:

 

1)  odbiera  od

osoby  informację  z

Krajowego

Rejestru

Karnego  o  niekaralności

w  zakresie

przestępstw  określonych

w  rozdziale  XIX

i  XXV  Kodeksu  karnego

(przestępstwa   przeciwko   życiu

i

zdrowiu,

przeciwko   wolności   seksualnej

i obyczajności, handlu ludźmi, znęcania się), w art. 189a

i art. 207 Kodeksu karnego

 

(handlu ludźmi, znęcania się) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 

 • oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 • (tylko gdy mieszkała w innych Państwach w ciągu 20 lat niż Rzeczypospolita Polska) informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi bądź informację      z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów.

 

 1. Osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, jest zobowiązana dodatkowo przedłożyć w SZKOLE informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów.

 

 1. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas osoba składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana

 

w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym                        w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, handlu ludźmi, znęcania się), w art. 189a                 i art. 207 Kodeksu karnego (handlu ludźmi, znęcania się) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia,                     w którym stwierdzono iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych                       z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

 

 1. W treści oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia składa się oświadczenie składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 

 

 

Rozdział 5

 

Procedury interwencji oraz osoby odpowiedzialne – zasady ogólne

 

 • 18

 

 1. Zagrożenie bezpieczeństwa małoletnich może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania.

 

 1. Na potrzeby POLITYKI przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:

 

 • popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem, zgwałcenie),

 

 • doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie;

 

 • doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem);

 

 1. Na potrzeby POLITYKI wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia, czy ujawnienia działania na szkodę dziecka przez:

 

 • pracownika, innej osoby dorosłej (np. wolontariusza, praktykanta)

 

 • rodziców/opiekunów prawnych i faktycznych

 

 • inne dziecko

 

 • 19

 

W przypadku podjęcia przez pracownika placówki podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia NOTATKI SŁUŻBOWEJ i przekazania uzyskanej informacji PEDAGOGOWI / DYREKTOROWI

 

 

 

 • 20

 

 1. PEDAGOG informuje o tym dyrektora oraz wzywa rodzica dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.

 

 1. PEDAGOG powinien sporządzić PLAN POMOCY DZIECKU.

 

 1. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

 

 • podjęcia przez SZKOŁĘ działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki;

 

 • wsparcia, jakie placówka zaoferuje dziecku;

 

 • skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

 

 • 21

 

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) kierownictwo placówki powołuje ZESPÓŁ INTERWENCYJNY, w skład którego mogą wejść:

 

PEDAGOG/PSYCHOLOG, WYCHOWAWCA dziecka, DYREKTOR, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako: ZESPÓŁ

 

INTERWENCYJNY).

 

 1. ZESPÓŁ INTERWENCYJNY sporządza PLAN POMOCY DZIECKU, spełniający wymogi określone w § 20 ust. 3 POLITYKI.

 

 1. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. ZESPÓŁ INTERWENCYJNY wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

 

 

 

 • 22

 

 1. PLAN POMOCY DZIECKU jest przedstawiany przez PEDAGOGA opiekunom           z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

 

 1. PEDAGOG informuje rodziców o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskie Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia

 

 • skorelowanej z nim interwencji).

 

 1. Po poinformowaniu rodziców przez PEDAGOGA – zgodnie z paragrafem poprzedzającym – DYREKTOR i wyznaczony inny pracownik składa zawiadomienie

 

 • podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

 

 1. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.

 

 • 23

 

W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować rodziców dziecka na piśmie.

 

 • 24

 

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się KARTĘ INTERWENCJI, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej POLITYKI. Kartę załącza się do dokumentacji prowadzonej przez osobę wyznaczaną do koordynowania stosowania standardów ochrony małoletnich.

 

 1. Wszyscy pracownicy SZKOŁY i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

 

Rozdział 6

 

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego przez pracownika

 

SZKOŁY lub inną osobę dorosłą

 

 • 25

 

 1. W przypadku  podjęcia  przez  pracownika  SZKOŁY  podejrzenia,  że  dziecko  jest

 

krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia NOTATKI SŁUŻBOWEJ                          i przekazania uzyskanej informacji PEDAGOGOWI, PSYCHOLOGOWI, a w przypadku sprawy dotyczącej pracownika SZKOŁY do DYREKTORA odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji POLITYKI. Notatka może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Wzór NOTATKI SŁUŻBOWEJ zawiera załącznik nr 6 do niniejszej POLITYKI

 

 1. Interwencja prowadzona jest przez PEDAGOGA, PSYCHOLOGA (ale może być również DYREKTORA),

 

 1. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony PEDAGOGA, PSYCHOLOGA, wówczas interwencja prowadzona jest przez DYREKTORA .

 

 1. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony DYREKTORA, wówczas działania interwencyjne opisane w niniejszej procedurze podejmuje osoba, która dostrzegła krzywdzenie lub do której zgłoszono podejrzenie krzywdzenia.

 

 

 

 • 26

 

W przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika DYREKTOR podejmują następujące działania:

 

 • natychmiastowo odsuwa pracownika od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy,

 

 • przeprowadza z poszanowaniem godności i intymności rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego rodzicami. DYREKTOR stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na KARCIE INTERWENCJI (załącznik nr 5).

 

 • przeprowadza rozmowę  z  rodzicami  dziecka  przedstawiając  PLAN  POMOCY

 

DZIECKU w szkole, przy udziale pedagoga lub psychologa szkolnego;

 

 • przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem, przedstawia konsekwencje, w przypadku nieprzestrzegania POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM;

 

 • podejmuje w stosunku do nauczyciela lub pracownika działania dyscyplinujące wynikające z Karty Nauczyciela (powiadamia Rzecznika dyscyplinarnego przy Wojewodzie/Kuratorze Oświaty) lub Kodeksu pracy;

 

 • w przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo DYREKTOR sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Wzór zawiadomienia znajduje się w Załączniku nr 7 do niniejszej POLITYKI.

 

 • 27

 

W przypadku zgłoszenia przemocy wobec dziecka ze strony osoby dorosłej nie będącej pracownikiem szkoły, PEDAGOG SZKOLNY/PSYCHOLOG wyjaśniając sprawę podejmują następujące działania:

 

 • przeprowadza z poszanowaniem godności i intymności rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej

 

(rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego rodzicami. DYREKTOR stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na KARCIE INTERWENCJI (załącznik nr 5).

 

 • opracowuje PLAN POMOCY DZIECKU,

 

 • przeprowadza rozmowę  z  rodzicami  dziecka  przedstawiając  PLAN  POMOCY DZIECKU w szkole;

 

 • współpracuje z rodzicami i WYCHOWAWCĄ przy jego realizacji.

 

 

 

 • 28

 

 1. Plan pomocy dziecku uwzględnia:

 

 • podjęcia działań przez szkołę w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji: w przypadku podejrzenia przestępstwa zawiadomienie policji lub prokuratury,

 

 • form wsparcia, jakie szkoła zaoferuje dziecku,

 

 • propozycji skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeśli istnieje taka potrzeba.

 

 1. PEDAGOG monitoruje i relacjonuje dyrektorowi oraz rodzicom przebieg realizacji planu.

 

 

 

 • 29

 

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor powołuje ZESPÓŁ INTERWENCYJNY, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako: zespół interwencyjny).

 

 1. Zespół interwencyjny sporządza PLAN POMOCY DZIECKU, spełniający wymogi określone w § 28 Polityki, na podstawie informacji PEDAGOGA/PSYCHOLOGA szkolnego oraz innych, uzyskanych przez członków Zespołu.

 

 1. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice dziecka, powołanie Zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające. Ze spotkania sporządza się protokół.

 

 

 

 • 30

 

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się KARTĘ INTERWENCJI, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej POLITYKI. Kartę załącza się do dokumentacji małoletniego.

 

 1. Wszyscy pracownicy placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

 

 • 31

 

W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (Policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112, 997 lub 998 (pogotowie). Poinformowania służb dokonuje pracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia KARTĘ INTERWNECJI.

 

 

 

Rozdział 7

 

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia małoletniego przez rodzica

 

 • 32

 

 1. W przypadku podjęcia przez pracownika SZKOŁY podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone przez rodziców, pracownik ma obowiązek sporządzenia NOTATKI SŁUŻBOWEJ i przekazania uzyskanej informacji PEDAGOGOWI, PSYCHOLOGOWI (może być również DYREKTOROWI). Notatka może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Wzór notatki służbowej zawiera załącznik nr 6 do niniejszej POLITYKI

 

 1. W przypadku gdy zgłaszającym krzywdzenie jest małoletni pracownik SZKOŁY przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków. Z rozmowy sporządza notatkę służbową ( załącznik nr 1) i informuję o tym PEDAGOGA/PSYCHOLOGA.

 

 1. PEDAGOG/PSYCHOLOG przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka. Stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 5).

 

 • 33

 

Jeżeli rodzice są osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy, pedagog/psycholog przeprowadza z nimi rozmowę na temat konsekwencji stosowania przemocy wobec dziecka oraz o obowiązkach prawnych szkoły: wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” oraz             w przypadku popełnienia przestępstwa zgłoszenia sprawy do prokuratury oraz w przypadku zagrożenia dobra dziecka do sądu rodzinnego. Informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia i udziale w programach dla osób stosujących przemoc.

 

 

 

 • 34

 

 1. PEDAGOG /PSYCHOLOG dokonuje diagnozy sytuacji i potrzeb dziecka oraz sporządza PLAN POMOCY DZIECKU, który uwzględnia sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz opis wsparcia, jakie szkoła może zaoferować dziecku. Przygotowuje informację o placówkach pomocy dziecku.

 

 1. W przypadku podejrzenia, że dziecko doświadcza jednorazowej przemocy fizycznej (np. klasy, popychanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachować (np. krzyk, niestosowne komentarze) przy braku współpracy rodziców lub powtarzających się przemocy DYREKTOR składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuacje dziecka. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 7 do niniejszej POLITYKI

 

 1. PEDAGOG/PSYCHOLOG szkolny informuje o swoich działaniach dyrektora SZKOŁY.

 

 1. Pedagog/psycholog szkolny monitorują sytuację dziecka, udzielają wsparcia i organizują pomoc stosownie do jego potrzeb.

 

 

 

 • 35

 

W przypadku podejrzenia, że rodzic dziecka zaniedbuje jego potrzeby lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), DYREKTOR informuje właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie pomocy rodzinie, gdy niespełnianie potrzeb wynika z sytuacji ubóstwa. PEDAGOG/PSYCHOLOG mają możliwość wszczęcia procedury Niebieskie Karty.

 

 

 

 • 36

 

 1. W przypadku podejrzenia że małoletni doświadcza krzywdzenia z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (Policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112, 997 lub 998 (pogotowie). Poinformowania służb dokonuje pracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia KARTĘ INTERWNECJI.

 

 1. W przypadku podejrzenia że małoletni doświadcza krzywdzenia innymi typami przestępstw niż wskazane w ustępie poprzedzającym DYREKTOR składa pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Wzór zawiadomienia znajduje się w Załączniku nr 8 do niniejszej POLITYKI.

 

 1. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w ustępach poprzedzających.

 

 

 

Rozdział 8

 

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka przez rówieśników

 

 • 37

 

 1. W przypadku podjęcia przez pracownika SZKOŁY podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone przez inne dziecko ze SZKOŁY pracownik ma obowiązek sporządzenia NOTATKI SŁUŻBOWEJ i przekazania uzyskanej informacji do WYCHOWAWCY KLASY. Notatka może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Wzór notatki służbowej zawiera załącznik nr 6 do niniejszej POLITYKI
 2. W przypadku  gdy  zgłaszającym  krzywdzenie  jest  małoletni  pracownik  SZKOŁY  przyjmuje

 

informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków. Z rozmowy sporządza notatkę służbową ( zał. nr 1) i informuje o zaistniałym fakcie WYCHOWAWCĘ KLASY.

 

 1. WYCHOWAWCA informuje o zdarzeniu PEDAGOGA/PSYCHOLOGA i w jego obecności przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z osobą poszkodowaną oraz uczniem/uczniami podejrzanymi o krzywdzenie.

 

 1. PEDAGOG/PSYCHOLOG opracowuje PLAN POMOCY DZIECKU.

 

 1. Pedagog /psycholog monitoruje sytuację dziecka przy współpracy z wychowawcą  i rodzicami/prawnymi opiekunami.

 

 

 

 • 38

 

W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko ze SZKOŁY (np. na zajęciach) należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzeniem oraz jego rodzicami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu i jego rodzicami. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka krzywdzonego. Ustalenia są spisywane na KARCIE INTERWENCJI (załącznik nr 5). Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne KARTY INTERWENCJI

 

 • 39

 

 

W przypadku podejrzenia, że małoletni doświadcza ze strony innego dziecka jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachować (np. krzyk, niestosowne komentarze) przy braku powtarzającej się przemocy DYREKTOR składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuacje dziecka.

 

 

 

 • 40

 

 1. Wspólnie z rodzicami dziecka krzywdzącego należy opracować PLAN NAPRAWCZY, celem zmiany niepożądanych zachowań, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.

 

 1. Z rodzicami dziecka poddawanego krzywdzeniu należy opracować PLAN POMOCY DZIECKU,

 

 

 • 41

 

W trakcie rozmów należy upewnić się, że dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego dziecka samo nie jest krzywdzone przez rodziców, innych dorosłych bądź inne dzieci.  W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy przejść do procedury z Rozdziału 7.

 

 

 

 • 42

 

W przypadku, gdy dziecko krzywdzące nie uczęszcza do SZKOŁY należy porozmawiać z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu, innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu, a także z rodzicami dziecka krzywdzonego celem ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. DYREKTOR organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz  o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych podmiotach lub służb oraz o sposobach reakcji na zdarzenie (poinformowanie sądu rodzinnego, poinformowanie szkoły, poinformowanie rodziców dziecka krzywdzącego).

 

 

 

 • 43

 

Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny poprzez pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez nieletniego.

 

 

 • 44

 

Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

 

 

Rozdział 9

 

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

 • 45

 

 1. SZKOŁA zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. SZKOŁA uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 

 1. Zasady ochrony wizerunku dziecka w SZKOLE stanowią Załącznik nr 8 do niniejszej POLITYKI.

 

 

 

Rozdział 11

 

Zasady dostępu małoletnich do Internetu oraz ochrony przed szkodliwymi treściami

 

 • 46

 

SZKOŁA zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 

 

 

 • 47

 

Na terenie SZKOŁY dostęp małoletniego do Internetu możliwy jest:

 

 • pod nadzorem pracownika na zajęciach;

 

 • bez nadzoru nauczyciela – na przeznaczonych do tego komputerach, znajdujących się na terenie placówki (dostęp swobodny);

 

 • za pomocą sieci wifi placówki, po podaniu hasła.

 

 

 

 • 48

 

 1. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika SZKOŁY, pracownik placówki ma obowiązek informowania małoletnich o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

 1. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas lekcji.

 

 

 

 • 49

 

 1. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo sieci komputerowej w SZKOLE jest dyrektor

 

 1. W miarę możliwości wychowawca klasy na zajęciach z wychowawcą przeprowadza z uczniami cykliczne (raz w roku) szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

 

 

 • 50

 

SZKOŁA zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny.

 

 

 

 • 51

 

 1. Dyrektor zapewnia, aby sieć internetowa SZKOŁY była zabezpieczona przed niebezpiecznymi treściami, instalując i aktualizując odpowiednie, nowoczesne oprogramowanie.

 

 1. Wymienione w ust. 1 oprogramowanie jest aktualizowane przez wyznaczonego pracownika w miarę potrzeb, przynajmniej raz w semestrze.

 

 1. Wyznaczony pracownik SZKOŁY przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach ze swobodnym dostępem, podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia

 

 

 

 • 52

 

 1. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje DYREKTOROWI, które aranżuje dla dziecka rozmowę z PSYCHOLOGIEM.

 

 1. PSYCHOLOG przeprowadza z dzieckiem, o którym mowa w ustępach poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie.

 

 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy PSYCHOLOG uzyska informację, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w rozdziale 5 i kolejnych niniejszej POLITYKI.

 

 

Rozdział 12

 

Monitoring stosowania POLITYKI

 

 • 53

 

 1. Osobę odpowiedzialną   za  POLITYKĘ  OCHRONY  MAŁOLETNICH  PRZED KRZYWDZENIEM w SZKOLE jest DYREKTOR.

 

 1. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest odpowiedzialna za:

 

1)   przygotowanie pracowników SZKOŁY do stosowania standardów ustalonych w niniejszej POLITYCE przez zorganizowanie szkoleń wewnętrznych; pracownicy uczestniczący w szkoleniu potwierdzają fakt uczestnictwa w nim

 

 • monitorowanie realizacji POLITYKI,

 

 • reagowanie na sygnały naruszenia Polityki

 

 • prowadzenie REJESTRU ZGŁOSZEŃ, na podstawie KART INTWERWENCJI,

 

 • proponowanie zmian w POLITYCE.

 

 1. DYREKTOR współpracuje w tym zakresie z PEDAGOGIEM

 

 1. Osoba, o której mowa w ust. 1, przeprowadza wśród pracowników, rodziców, małoletnich SZKOŁY, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór

 

ANKIETY stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej Polityki.

 

 1. W ankiecie  pracownicy,  rodzice,  małoletnich   SZKOŁY  mogą  proponować  zmiany

 

Polityki oraz wskazywać naruszenia POLITYKI w SZKOLE.

 

 1. Osoba, o której mowa w ust. 1, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników SZKOŁY ankiet. Sporządza na tej podstawie SPRAWOZDANIE z monitoringu.

 

 1. DYREKTOR wprowadza do POLITYKI niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom, dzieciom i ich rodzicom nowe brzmienie POLITYKI.

 

 

 

 • 54

 

 1. W ramach monitoringu zasad i praktyk ochrony małoletnich DYREKTOR , PEDAGOG konsultuje się z rodzicami uczniów podczas spotkań dyrektora z Radą Rodziców, zebrań klasowych z rodzicami, w formie ankiet kierowanych do rodziców, rozmów pedagoga/psychologa z rodzicami.

 

 1. W ramach monitoringu stosowania POLITYKI DYREKTOR, PEDAGOG konsultują się z dziećmi podczas spotkań z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.

 

Rozdział 13

Współpraca z instytucjami

 

 

 • 55

 

1.Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami publicznymi, szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami, których przedstawiciele mogą w ramach prowadzenia szkoleń i innych działań profilaktyczno-wychowawczych przebywać na terenie szkoły.

 1. Osoba nie będąca pracownikiem Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Łobzie nie może przebywać sam na sam z uczniami szkoły na terenie szkoły.
 2. Jeżeli przedstawiciel zewnętrznej instytucji prowadzi zajęcia z uczniami, które trwają od 1 do 8 godzin w ciągu jednego dnia, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć oraz zapewnia uczniom przez ten czas stałą opiekę wychowawcy klasy lub wyznacza innego nauczyciela szkoły, który pełni rolę opiekuna podczas tych zajęć .
 3. Jeżeli współpraca między szkołą a instytucją ma wymiar cykliczny a zajęcia trwają więcej niż jeden dzień lekcyjny wówczas dyrektor szkoły oraz dyrektor instytucji podpisują stosowne porozumienie o współpracy, w ramach tego porozumienia dyrektor instytucji oświadcza o niekaralności pracownika, zapewnia o sprawdzeniu pracownika w KRK, Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualny, Centralnym Rejestrze Orzeczeń dyscyplinarnych.

 

 

 

 

 • 56

Rozdział 13

Przepisy końcowe

 

 

 1. POLITYKA wchodzi w życie z dniem z dniem ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników SZKOŁY, dzieci i ich rodziców, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną (na konta pracowników i rodziców w dzienniku elektroniczny, ewentualnie poczta służbową e-mail w stosunku do pracowników) oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie na tablicy ogłoszeniowej PEDAGOGA, również  w wersji skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

 

 1. Zapisy zawarte w dokumencie Polityki obowiązują wszystkich pracowników SZKOŁY, w tym wolontariuszy, stażystów, praktykantów, inne osoby mające kontakt z uczniami SZKOŁY a znajomość jej treści potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

 1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z POLITYKĄ i ja stosować.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1. Czynnik ryzyka krzywdzenia dziecka

 

Załącznik nr 2. Symptomy krzywdzenia dziecka

 

Załącznik nr 3. Zasady bezpiecznych relacji pracownika z dzieckiem

 

Załącznik nr 4. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi

 

Załącznik nr 5. Karta interwencji

 

Załącznik nr 6. Notatka służbowa

 

Załącznik nr 7. Wniosek o wgląd w sytuację dziecka

 

Załącznik nr 8. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

 

Załącznik nr 9. Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

Załącznik nr 10. Ankieta (monitorująca)

 

Załącznik nr 11. Sprawozdanie z monitoringu